top of page

Gedragscode en clubregels

Algemeen

 • Je kimono is steeds netjes en in orde.

 • Het is toegestaan om een witte T-shirt te dragen onder de kimono.

 • Het gebruik van arm- en beenbeschermers is slechts toegelaten na raadpleging van de lesgever. Ze mogen in geen geval harde bestanddelen bevatten.

 • Wanneer men fysiek niet in orde is, dient men de lesgever te waarschuwen.

 • Examens voor het behalen van een hogere graad gebeuren op vaste momenten (2x per jaar).

 • Leden die een examen wensen af te leggen, registreren zich minstens 2 weken op voorhand bij de club examinator.

 • Niet-leden kunnen op eigen verantwoordelijkheid gratis drie kennismakingslessen volgen.

 • Het lidgeld dient op tijd en correct te worden betaald.  Het clubbestuur behoudt zich het recht voor om het lidgeld jaarlijks aan te passen. Het lidgeld wordt niet terugbetaald.

 • Wanneer foto’s of filmfragmenten genomen worden tijdens de training, dan is dit enkel voor clubdoeleinden bestemd.  De aanwezigen geven hiervoor automatisch hun toestemming voor dit gebruik.  Indien leden dit niet wensen, moeten ze dit op voorhand aan het bestuur melden.

 • Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd en moet onmiddellijk gemeld worden aan de API (= aanspreekpunt integriteit) of iemand van het bestuur.

 • De club is niet verantwoordelijk voor het verliezen van persoonlijk materiaal, zoals: horloges, ringen, kledij, gsm's, enz.

 • Dit reglement is alleen wijzigbaar door het bestuur.

 • Ieder lid verklaart zich door zijn aansluiting akkoord met dit reglement.

Training

 • Iedereen dient op tijd te zijn om de les niet te storen.

 • Telaatkomers mogen de training alleen aanvatten na toestemming van de lesgever. Voor ze de tatami betreden, nemen zij de seiza-houding aan (zie afbeelding onderaan).

 • Bij het opgaan en verlaten van de tatami wordt er steeds gegroet.

 • Het gemeenschappelijk groeten aan het begin en einde van de les gebeurt met de nodige discipline.

 • Je toont respect en beleefdheid voor de lesgever en je partner(s) tijdens de oefeningen.

 • Voor je begint aan een oefening met jouw partner wordt er steeds gegroet naar elkaar.

 • Tijdens de training spreek je de lesgever aan met “Sensei”.

 • Het verlaten van de les (vb. om naar het toilet te gaan) wordt tot een minimum beperkt en gebeurt slechts na toelating van de lesgever.

 • Leden en toeschouwers mogen de les niet storen.  Praat op een rustige manier met elkaar.

Hygiëne

 • Het is verboden de dojo te betreden met schoenen.

 • Men dient steeds correct gekleed de dojo te betreden en te verlaten.

 • De kleedkamers en de dojo dienen proper gehouden te worden.

 • Je draagt geen sieraden tijdens de training.  Horloges, ringen, oorringen, enz. steek je in de sportzak.

 • Lange haren worden steeds samengebonden.

 • Nagels van handen en voeten moeten steeds kortgeknipt zijn om kwetsuren te vermijden.

 • Verwondingen moeten onmiddellijk gemeld en verzorgd worden.  Het aanwezige EHBO-materiaal wordt bij voorkeur aangebracht door iemand die kennis heeft van EHBO.

 • Er wordt niet gegeten of gedronken in de dojo en tijdens de les.

Zelfverdediging Training
bottom of page